Struktur Organisasi Pemerintahan

  03 April 2017  |  DESA TULUNGREJO

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA TULUNGREJO

 

KEPALA DESA                   :  H. WIDI PURNOMO                                             KETUA  BPD       : ALQOB RIFA'I, SAg

SEKERTARIS DESA           :  BAIHOZI                                                                KETUA LPMD    : AHMAD ZAIMUL HAKAM, SHI

KAUR PEMERINTAHAN     : BAGUS ROBY HARTONO                                     KETUA LPMD    : MAHFUD, SPd

KAUR KEUANGAN             : ILHAM AMIRUL ILLAHI

KAUR KESRA                     : MISRAWI, AMA

KAUR  PEMBANGUNAN     : JUPRI PRAMUJI

KAUR UMUM                     : AMALIATUL KHOIR, SPd

STAF KAUR KEUANGAN    : ANITA SURYA DEVI

 

                                                                                   KEPALA DUSUN

1. KEPALA DUSUN SUMBERGONDO (  M. THOYIB )                     7. KEPALA DUSUN TEGALRAMI        : ( SUGIANTO )

2. KEPALA DUSUN WADUNGKAMIDIN ( ABDILLAH KADIR )               8. KEPALA DUSUN KALIKEMPIT       : ( M. HAMID )

3. KEPALA DUSUN WADUNGPAL ( H. FAWAID )                        9. KEPALA DUSUN KALIREJO        : ( RIBUT SUTIKNO )

4. KEPALA DUSUN TEGALREJO ( MUHAMMAD YASIN )                  10. KEPALA DUSUN KALITELEPAK   : ( HERMANTO )

5. KEPALA DUSUN TULUNGREJO ( SLAMET HERMANTO )                11. KEPALA DUSUN PURWOJOYO    : ( M. SUHRI )

6. KEPALA DUSUN SALAMREJO ( KHOIRUN YAHCYA )

 

 

 

Contact Details

  Alamat :   Jalan Jember No. 141
  Email : Tulungrejobersatu@gmail.com
  Telp. : 0333 ( 821446 )
  Instagram :
  Facebook : Tulungrejo bersatu
  Twitter : @TULUNGREJO90


© 2019,   Web Desa Kabupaten Banyuwangi